PRIVACYBELEID van Vzw Hoofd-Stuk

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vzw Hoofd-Stuk verwerkt van haar leden, schenkers en andere contacten. Deze gegevens worden rechtstreeks opgeslagen en bewaard in een elektronisch systeem. Deze gegevens worden niet gebruikt voor externe doeleinden, noch doorgegeven. Uw persoonsgegevens mogen gebruikt worden in het kader van de werking van Vzw Hoofd-Stuk als u “JA” ingevuld heeft op het inschrijvingsformulier. a. uw gegevens inzake gezondheid (diagnose / ziekte) worden gebruikt om de verscheidenheid in de patiënten groepen te kennen met oog op de specifieke werking/diensten van Vzw Hoofd-Stuk. b. uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en gegevens inzake de gezondheid worden gebruikt voor het doelgericht bezorgen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes. c. uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om financiële regelingen zoals lidmaatschapsbijdrage, deelnamebetalingen of giften af te handelen. d. uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk drie jaar na afloop van uw lidmaatschap of deelname gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de vereniging en om u te informeren over de mogelijke verderzetting van de samenwerking. De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal drie jaar na afloop daarvan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de vereniging uw persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de vzw-of de fiscale wetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (?Google?). Google Analytics rapporteert geen persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de bezoeker. Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Het Analytics account van VenG is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. 1. Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Op die manier worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen Via het contactformulier kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal uw verzoek steeds meteen in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat er aan is gegeven. Als de vereniging uw verzoek niet inwilligt, zal zij u informeren over de redenen daarvoor. Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 2, dan kan u eveneens contact opnemen via de contactpagina. De vereniging zal het bezwaar meteen, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, zal de vereniging u hiervan op de hoogte brengen. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (commission@privacycommission.be) of een beroep te doen op de bevoegde rechter. Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de verenigingswebsite bekend gemaakt. Wij raden u aan om regelmatig ons privacy beleid te bekijken.

Privacybeleid

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (?Google?). Google Analytics rapporteert geen persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de bezoeker. Google Analytics maakt gebruik van cookies? (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Het Analytics account is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden.

INFOFICHE ● PRIVACYBELEID 21/5/2018

Under construction